De Schwarzschlachdung

De Schwarzschlachdung

Ed‘r arme Zitt noam Kreech, wo jeder Honger hatte,

Fleisch un Wurscht goawed nur ob Läwensmiddelkarde.

Du hatte det Schwarzschlachde Hochsaisong, e jeder sorjde s‘r für en gore Broare orrer e got Schdögge Wurscht ob de Dong.

E der Zitt hatte och Piertern noach en Hibbe em Schdaal, die soll hälich ob Sidde, wie wor egal. Beschloasse wur: Geschlachdet würrd se, wenn et sinn moss, onne em Käller, de Hauptsache, ät kömmt Fleisch un Wurscht ob de Däller.

Geschlachdet wur nur oawends, orer e d’r Nacht, wenn et düsder woar. De Fesdern mossde all zo un noch

e Fürhoang doavor. De Noachbern durfde nigs wesse un durfde nigs seh, denn koam sowat russ, konn et sinn, m’r mossde e det Zochthuss re.

Bie Piertern doa woret geroare, de Hibbe wor geschlachdet un wur scho em Dejjel gebroare. Det Fäll wor ob Sidde, et wur e de Mesde verscharrd un keer hadde betkreje, dat Piertern en nächtliche Schwarzschlachtung gehatt.

Bis ob d’n Juesde Hond, dä haddet worl geroache:
e Piertern Mesde es irjendwatt voa n´r Hibbe verschdoache. Hä züt un zerrt oa wat wissem röm. Hä wur goanz ifferich un schnell. Ät durde net loang, du leefe em Dorf röm, e d’r Schnudde det goanze Hibbefäll.

Dat hatte nadürlich d’r Häbas Obba direkt geseh un  marschiert gemessenen Schreddes noa Piertern re. Irschd schwadde hä noch e besje öm de heiße Brej dröm röm, du drähre sich noam Emma öm. Berrem verschmetzde Lächeln em Gesechde säre: ,Bevor ejet vergässe, ech glöwe, Emma, d´r Juesde Hond hät Öij Hibbe gefrässe!“

Ein Beitrag von Gerhard Bender (genannt Geidi)

aus dem Archiv von Friedhelm Röcher


zur Seite Lindenberger Geschichte(n)
zur Seite über Lindenberg